payment

วิธีการแจ้งชำระเงิน
1. กรอกชื่อ-นามสกุล ของท่าน
2. กรอกจำนวนยอดเงินที่ท่านได้ทำการโอนเงินชำระค่าสินค้า
3. Upload หลักฐานการโอนเงิน (Slip โอนเงิน)
4. หลังจากนั้นทำการ Submit Form เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงินของท่านครับ

หากไม่สามารถแจ้งการชำระเงินได้สามารถติดต่อได้ที่ tay2551sompis@gmail.com หรือ
ติดต่อได้ที่ คุณ อติภา ยู  เบอร์  096-812-6968